Garanti

Garantier och villkor

Garantivillkor - härdat och laminerat glas med EVA

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig nöjd och trygg med våra produkter, och därför lämnar vi 7 års garanti mot delaminering på lösningar med EVA folie från 44.2 och upp efter.  Även vid montering med fritt exponerade kanter.

Garantin gäller inte kombination med digitaltryck på insidan av glaset eller i kombination med pvc folie eller Vanceva® folie.
Garantin gäller endast under förutsättning att produkten är korrekt monterad i enlighet med Glasindustriens instruktioner, dock även med fritt exponerade kanter, samt enligt profil-/beslagsleverantörens anvisningar.

Garantin omfattar enbart leverans av nya glas och gäller endast glas som har drabbats av missfärgning eller delaminering.

Minst 15 % av den totala leveransen ska vara drabbad av antingen missfärgning eller delaminering.

Garantin omfattar eventuella ojämnheter, dock med undantag för vad som är tillåtet enligt produktstandardens
toleranser (se datablad för laminerat glas från Glasindustrien).

Garantin gäller från 3 mm in på glaset från kanten, och detsamma gäller även borrhål. Detta i enlighet med produktstandarder för laminerat glas. 

Glaset får inte utsättas för kemikalier på kanten som kan lösa folien mellan glasen.
Garantin förutsätter att skötselråden följts. Ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts, felaktig skötsel, vanvård eller onormalt brukande.

Garantin förutsätter att produkten är monterad enligt aktuell monteringsanvisning.

Garantin omfattar ej komponenter som kräver regelbundet
underhåll, och därmed ses som förbrukningsmaterial, eller
fel som uppstår pga normalt produktslitage


Produktstandarder för laminerat glas
Laminerat glas ska uppfylla produktstandarderna enligt
den danska Byggevareforordningens krav.
Se Glasindustriens datablad: ”LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas – Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO
12543-1/-2/-3/-4/-5/-6”. Dessa standarder beskriver en lång rad krav som laminerat glas ska uppfylla med avseende på planhet, glaskanter, toleranser för glastjocklekar, toleranser för bredd och höjd, toleranser för förskjutning av glaslager, toleranser för hål – diameter och placering. Standarderna tillåter vissa typer av ojämnheter i laminerat glas, och eventuella fel ska bedömas med hänsyn till storlek, utformning och placering i glaset. Observera även att fel och ojämnheter längs glasets kanter (omkrets) är tillåtna i viss omfattning. Ojämnheter kan utgöras av punktfel, linjära fel och kantfel
vid montering i ramar respektive montering med synliga kanter.


Missfärgning och delaminering
I Glasindustriens anvisningar för SÄKERHETSGLAS står följande: ”Vid utomhusmontering av laminerat glas med fritt exponerade kanter kan delaminering förekomma.” Missfärgning är det första tecknet på att folien mellan glasen har påverkats av fukt. Delaminering syns oftast som små luftfickor (som inte ska förväxlas med godkända ojämnheter i kanten) som kan  uppträda på såväl vågräta som lodräta kanter. Varken missfärgning eller delaminering innebär några
konsekvenser för den personliga säkerheten. 


Toleranser

När två skivor härdat glas ska limmas ihop görs det i en varmugn med vakuum, under denna process smälter folien mellan glasen och rinner ut, samtidigt skapas ett vakuum så att alla luftbubblor blir borta från glaset. EU och glasindustrin har tagit fram standarder för hur stora toleranser är tillåtna. Observera att om dina glas uppfyller kraven, nedan kan glasets skevhet inte reklameras, utan måste accepteras som glasets egenskap. 
   Tjocklek: + - 1,5 mm
   Förskjutning av glas t = mått mindre än 1000 mm = + - 2,0 mm
   Förskjutning av glas t = 1001 mm till 2000 mm = + - 3,0 mm
   Förskjutning av glas t = 2001 mm till 4000 mm = + - 4,0 mm 

Glaset kan i vissa fall göra ett optiskt spel, det beror på att vågor kan uppstå i glaset under härdningsprocessen.
Glaset kan ha en liten krökning definierad som max. 2 mm pr. meter.    (se datablad för laminerat glas från Glasindustrien).


Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti  mot tillverkningsfel. I de fall kund åberopar garantin, men inget garantifel kan konstateras debiteras kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller även i de fall kunden själv har orsakat skadan i samband med ovarsam hantering, felaktig montering alternativt modifiering av räcket eller glaset. Små repor, märken eller andra mindre defekter i metallen eller trä betraktas som normalt.

Härdat glas innehåller  spänningar som tyvärr kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering eller vid hastiga temperaturskiftningar. Vid sådana tillfällen gäller inte garantin. 

Detta enligt glasbranschföreningens villkor vid reklamation av glas.


Friskrivningsklausul
Pro-railing.se förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan annonsering.
Uppdaterade köpevillkor ersätter tidigare köpevillkor, som ej kan åberopas.

Prorailing.se förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter.